Intranet

Destacats

Exàmens oficials llengüa francesa

Enllaços

Matrícula Cicles Formatius de Grau Superior

Matrícula Cicles Formatius de Grau Superior

Segon període de preinscripció i matrícula

 • Publicació de les vacants: 7 de setembre de 2016
 • Termini de presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 12 de setembre de 2016. Les sol·licituds s'han

             de presentar presencialment a cada centre. (Sol·licitud)

            (Si no vàreu fer la preinscripció per al primer període al centre cal portar el document acreditatiu de la nota per al barem)

 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos al tauler d'anuncis del centre: 15 de setembre de 2016
 • Matrícula: 15 i 16 de setembre de 2016

Horari d'oficines: de 10:00 a 13:00

 

 

 

Informació per alumnes que han estat admesos pel curs 2016-17
(Alumnes nous al centre)

Documentació necessària per formalitzar la matrícula

 • Original i fotocòpia del títol de Batxillerat o resguard del títol, certificat de les prova d’accés per a grau superior o certificat de superació del CAS (No valen butlletes de notes ni certificats de notes)
 • En el cas de que no s’hagi presentat en el moment de la preinscripció, original i fotocòpia del DNI i de la Targeta sanitària.
 • Justificant de l’ingrés a la Caixa de l’aportació per material de100 € per a l’alumnat sense germans matriculats al centre, i de 70 € per a l’alumnat amb germans ja matriculats al centre (cal portar el justificant de pagament del germà)
 • Justificant de l’ingrés de la Caixa de 360€ del preu públic de la matrícula.
 • Fitxa personal de dades.

Per matricular-se i obtenir la fitxa personal de dades i el  fulls de pagament cal omplir el formulari de la pàgina web en aquest enllaç

* Els alumnes que comencen els seus estudis aquest curs d'Assitència a la Direcció, o de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, o de Desenvolupament d'Aplicacions Web, o d'Administració de Sistemes Informàticas ho fan en modalitat DUAL. En formalitzar la matrícula, juntament amb el full de matrícula, es generarà un full d'informació del que això implica, el qual haureu de signar acceptant aquest fet.

* Els alumnes que comencen els seus estudis aquest curs d'Integració Social Tarda  ho fan amb una adaptació curricular orientada a persones immigrants. En formalitzar la matrícula, juntament amb el full de matrícula, es generarà un full d'informació del que això implica, el qual haureu de signar acceptant aquest fet.

Informació per alumnes  pel curs 2016-17
(Alumnes antics al centre)

Documentació necessària per formalitzar la matrícula (ALUMNES DE L’INSTITUT)

 • Fotocòpia de les notes
 • Fitxa personal de dades.
 • Justificant de l’ingrés a la Caixa de l’aportació per material de100 € per a l’alumnat sense germans matriculats al centre, i de 70 € per a l’alumnat amb germans ja matriculats al centre (cal portar el justificant de pagament del germà)
 • Justificant de l’ingrés de la Caixa de 360€ del preu públic de la matrícula.

Per matricular-se i obtenir la fitxa personal de dades i el  fulls de pagament 100 € i 360€ cal omplir el formulari de la pàgina web en aquest enllaç

Pels alumnes que no es matriculin d'un curs complet, el pagament ha de ser de 25 euros per Unitat Formativa, sempre que no superi els 360 euros del curs complet. En cas de voler pagar per Unitats Formatives cal ignorar el full de pagament que ha sortit del link anterior i fer servir el que trobareu en aquest enllaç, posant el nombre de UFs i calculant l'import multiplicant per 25 euros. La FCT no compta a l'hora depagar si has estat matriculat de FCT el curs anterior.

 

Informació per alumnes amb FCT pel curs 2016-17
(Alumnes antics al centre)

Documentació necessària per formalitzar la matrícula:

 • Fotocòpia de la butlleta de notes

 • Justificant de l’ingrés a la Caixa 1’12 € (Assegurança escolar)

Per matricular-se i obtenir la fitxa personal de dades i el  fulls de pagament d'1,12€ cal omplir el formulari de la pàgina web en aquest enllaç

 

Els alumnes que en el moment de l'inici del curs ja hagin fet els 28 anys, hauran de contractar una assegurança escolar. El preu és d'11 €, i el full de pagament es genera a l'omplir el formulari de la pàgina web.

 

Bonificacions i exempcions.

Els centres apliquen, amb justificació documental, les bonificacions i exempcionssegüents:


A. Bonificacions. Els supòsits següents tenen una bonificació del 50% de l’import del preu públic, sense que puguin ser acumulables.
1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals. Aquest supòsit s’acreditarà documentalment amb el títol de família nombrosa o monoparental.
(El títol de família monoparental té dues categories, general i especial. Els beneficis del títol de família monoparental, d’ambdues categories, són els mateixos que corresponen a les famílies nombroses de categoria general. Per tant, a les persones membres de família monoparental, tant si són de categoria general o especial, els correspon la bonificació del 50%).
2. Les persones que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Aquest supòsit s’acreditarà documentalment amb la Resolució individual d’atorgament de la beca o resguard de l’ingrés de la beca.
(Les persones no incloses en l’apartat anterior, però que demanin una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, per al mateix curs acadèmic en què es matriculen, podran sol·licitar el reintegrament del 50% de l’import de matriculació que hagin abonat un cop tinguin l’atorgament de la beca o ajut. S’acreditarà amb la resolució que li reconeix la beca. El reintegrament es farà efectiu no més tard del 31 de juliol de 2017)

B. Exempcions. Queden exemptes de pagar el preu públic per matriculació:
1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial. El document acreditatiu és el títol de família nombrosa.
2. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%. El document acreditatiu és el certificat de la minusvàlua amb un grau igual o superior al 33%.
3. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. S’acreditarà amb un certificat de l’Administració corresponent.
4. Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles. S’acreditarà amb un certificat de l’Administració corresponent.
5. Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció. S’acreditarà amb un certificat de l’Administració corresponent.
6. Les persones víctimes de violència de gènere. S’acreditarà amb un dels documents següents:
- Ordre de protecció judicial.
- Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis de què està essent objecte de violència.
- Sentència condemnatòria de la persona agressora.
- Certificat del Departament de Benestar i Família, o de l’Ajuntament o centre d’acollida indicant la seva situació.

 

 

Per a més informació cliqueu en aquest enllaç.