Intranet

Destacats

Exàmens oficials llengüa francesa

Enllaços

Preinscripció per al Curs d'accés al cicle superior (CAS)

Preinscripció per al Curs d'accés al cicle superior (CAS)
 • Per poder accedir al Curs d'Accés als cicles Superiors (CAS), cal haver superat un cicle de grau mitjà.

 • L'assignatura de modalitat que s'impartirà serà la de Psicologia i Sociologia. Es poden cursar altres assignatures de modalitat online per l'IOC (Institut obert de Catalunya), que gestionarà el mateix institut Montilivi.

 • L'horari del curs serà de dilluns a dijous de 15h a 20h.

Calendari

 • 8 i 9 de setembre: Preinscripció. Cal presentar la sol·licitud al centre juntament amb el certificat de nota mitjana del cicle formatiu de grau mitjà superat.
 • 12 de setembre: Llista d'admesos
 • 12 i 13 de setembre: Matriculació

Horari d'oficines: de 10:00 a 13:00


La llista provisional de persones admeses al curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (CAS) ja està penjada al tauló d'anuncis del centre.

Documentació per a la matriculació:

 • Títol o resguard de la sol·licitud del títol del cicle formatiu de grau mitjà superat.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se'n disposa.

 Si l'alumne o alumna és menor d'edat també s'ha de presentar:

        Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
        Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 • Fitxa de dades personals
 • Justificant del pagament del preu públic de matrícula de 240 €.
 • Justificant de l'aportació al centre de 70 € per a l’alumnat sense germans matriculats al centre, i de 40 € per a l’alumnat amb germans ja matriculats al centre (cal portar el justificant de pagament del germà)

La fitxa personal de dades i els fulls de pagament es generen i es poden imprimir omplint l’aplicatiu que trobareu en aquest enllaç

 Bonificacions
Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% de l’import del preu de la matrícula.
S’acreditarà documentalment aquest supòsit amb el títol de família nombrosa o de família monoparental segons correspongui.
 Exempcions total de preu
Les persones incloses en una de les causes següents quedaran exemptes de pagar el preu públic per matrícula, i hauran d’aportar a la secretaria del centre el document original justificatiu de la causa d’exempció:
1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial. El document acreditatiu és el títol de família nombrosa.
2. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%. El document acreditatiu és el certificat de la minusvàlua amb un grau igual o superior al 33%.
3. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. S’acreditarà amb un certificat de l’Administració corresponent.
4. Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles. S’acreditarà amb un certificat de l’Administració corresponent.